Forretningsbetingelser

Ved at benytte dig af apps4all’s services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Apps4all ApS
Hvidhøjvej 12a
7700 Thisted
Telefon: 81 75 58 85
E-mail: info@apps4all.dk
CVR-nr. 35 24 93 38

Almene bestemmelser
Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos apps4all (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved skriftlig godkendelse via eks. email eller underskift på ordrebekræftelse.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne. Sidst opdateret d. 12. Januar 2015.

De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Leverandøren og Kunden. Herefter modtager Kunden de gældende forretningsbetingelser, såfremt der sker en revidering heraf. Det påhviler til enhver tid Kunden, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Abonnement
Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved skriftlig accept af tilbud. Der betales et abonnement pr. butik/afdeling der tilknyttes, den pågældende mobil app.

Ophavsret
Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Leverandørens ydelse
Leverandøren leverer mobile apps til små og mellemstore virksomheder, der er tilgængeligt online via henholdsvis Apple App-store og Google Play.

Der forefindes lokalt hos leverandøren, et bagvedliggende CMS system, som Kunden har tilgang til. Herudover har Leverandøren ingen forpligtelser over for Kunden.

Identitet og betalingsansvar
Ved indgåelse af aftale med Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige.

Pris og betalingsbetingelser
Betaling for en udført opgave skal som standard forfalde, med mindre andet specifikt aftales, senest 8 dage efter faktureringsdato.
Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.

Al betaling af abonnement fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved kvartalsvis forudbetaling. Oprettelsesgebyr faktureres ved godkendelse og underskrivelse af ordrebekræftelse. Abonnement faktureres fra den dag app’en publiceres, dog senest 6 uger efter underskrevet aftale.

Kunden kan på ingen måde modregne beløb i en regning fra Leverandøren.
Findes der grund for ændring af beløbets størrelse, skal denne ændring
foretages af Leverandøren i en ny faktura.
Faktura fremsendes enten ved e-mail vedhæftet som PDF-fil, eller som alm.
brev, hvorefter betaling skal ske til Leverandørens konto.

Løbetid
Alle abonnementsaftaler har en minimums løbetid på 12 mdr. fra den dag abonnementsfakturering træder i kraft. Herefter forlænges aftalen kvartalsvis.

Dataindsamling
Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Konkurrence og rettigheder
Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger mobile apps. Alt software, design, arkitektur, tekst og lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. "apps4all" er tillige et registreret varemærke og listet hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.

Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Misligholdelse
Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til softwaren, samt fjerne tilhørende mobile apps fra Apple App-store samt Google Play, såfremt betaling ikke sker rettidigt. Lukning og genåbning af en eller flere apps fra kundens konto, medfører et gebyr på kr. 850,- pr. app.

Ansvarsbegrænsning
Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, askeskyer over Island eller anden form for force majeure.

Spam og ulovligt indhold
Alt materiale, som indlæses i Kundens mobile app skal overholde dansk lovgivning. Ligeledes skal ”push beskeder” eller andre notifikationer, være i overensstemmelse med de gældende regler for spam. Leverandøren forbeholder sig uden varsel, ret til at ændre eller deaktivere apps der ikke overholder dette.

Udsendelse af SPAM vil blive anset for misligholdelse af nærværende aftale. Leverandøren påtager sig intet ansvar, for konsekvenser ifølge med udsendelse af SPAM eller lignende.

Tavshedspligt og sikkerhed
Al data, der indtastes i Leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https). Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Opsigelse
Abonnement som er indbetalt, refunderes ikke. Abonnementet forlænges automatisk kvartalsvist efter løbetidens ophør, medmindre Kunden opsiger aftalen skriftligt med en måneds varsel, inden næste fakturering.

Opsigelse sker skriftligt, enten via brev eller email. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere overfor Kunden.

Tvister
Tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.